facebook pixel 1

Lidea с атрактивни предложение в портфолио рапица

26 август 2021

Пакетът „Капело Протект“ напълно отговаря на новите изисквания.

На демонстрационна­та среща на Lidea в с. Вълчитрън, Плевенско, зе­меделските производители бяха приятно изненадани от цял набор атрактивни предложения на компани­ята.

СТАНОЙ МИХОВ – про­дуктов и технически мени­джър в Lidea, представи новия пакет на фирмата за есенната сеитба на ра­пица – „Капело Протект“. Предложението на Lidea се вписва в световната тен­денция за екологизация на земеделието и опаз­ване на околната среда и отговаря на постулатите в т.нар. Зелена сделка на Европейския съюз, чиято дългосрочна цел е да на­прави Европа климатично неутрална до 2050 г.

ПАКЕТЪТ „КАПЕЛО ПРОТЕКТ“ – КРАЧКА КЪМ ЕКОЛОГИЗАЦИЯ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

Пакетът „Капело Про­тект“ на Lidea е съставен от два хибрида рапица: ЕС Капело и ЕС Алисия. Идея­та, вложена в този продукт, е той да бъде по- еколо­госъобразен и с него да се спести едно третиране с инсектицид при рапицата, поясни г-н Михов. ЕС Али­сия е един от най-ранните хибриди рапица на пазара изобщо, а ЕС Капело е от средно ранната към къс­ната група. Това води до разминаване в цъфтежа – ранният цъфтеж на ЕС Алисия привлича всички цветояди (един от основни­те неприятели в тази фаза на културата), които се на­мират на полето и могат да бъдат унищожени. По този начин следващият цъф­тящ хибрид – ЕС Капело, (разликата между цъфте­жа им е около 10 дена) ос­тава чист от неприятеля. Това дава възможност да се спести едно третира­не с инсектицид. Предвид обстановката, специа­листът препоръчва: Ако има праг на икономическа вредност (ПИВ) на цвето­яда при по-късния хибрид, третирането трябва да се извърши. Идеята на този проект е да отговори на но­вите екологични изисква­ния на Европа за намаля­ване на химичната защита.

БОГАТ ИЗБОР ОТ ХИБРИДИ РАПИЦА

Станой Михов запозна земеделската аудитория и с предложенията на Lidea в рапица за предстоящата сеитбена кампания. Порт­фолиото на компанията съдържа четири конвен­ционални хибрида рапица и четири Clearfield хибри­да, които включват всички групи по зрелост. Специа­листът обърна внимание, че хибридите вървят с мно­го атрактивни промоции, включващи бонусни торби за всяка една от технологи­ите. Предвид непредсказу­емите климатични условия, атрактивно за земеделци­те е и предложението на Lidea за застраховка при непоникване на рапицата поради суша. При такива обстоятелства обезщете­нието са семена слънчо­глед за следващата година за аналогична площ на не­поникналите поради суша­та растения.

ПРОМОЦИИ НА LIDEA В РАПИЦА ЗА ПРЕД­СТОЯЩИЯ СЕЗОН

При конвенционални­те хибриди рапица Lidea предлага малък и голям пакет:

  • малък пакет – при за­купени 8 торби, една тор­ба бонус;
  • голям пакет – при 28 закупени торби клиентът получава 5 торби бонус.

В Clearfield технологи­ята Lidea също предлага малък и голям пакет:

  • малък пакет – при 6 закупени торби клиентът получава 1 безплатно;
  • голям пакет – при 20 закупени торби бонусът за клиента са още 5 без­платни.

Lidea предлага и семе­на пшеница, като някои от сортовете са добре познати на зърнопроизводителите у нас. Новото предложение на компанията за тази го­дина е сорт „Монтекристо“, който се е представил мно­го добре на демополетата. Той е осилест сорт хлебна пшеница, подходящ за за­сушливи условия. От него са получени високи доби­ви – от 800 до 1300 кг/дка. Специалистът подчерта, че тази година беше бла­гоприятна както за рапи­цата, така и за пшеницата и посъветва земеделците да се възползват от добри­те предложения на Lidea и при двете култури.