ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА WWW.LIDEA-SEEDS.COM


 

ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ


 

Редактор и директор на публикацията

Уебсайтът www.lidea-seeds.com се редактира от EURALIS SEMENCES, опростено акционерно дружество с капитал 46 536 150 евро, чието седалище е на адрес: Avenue Gaston Phoebus - 64230 Lescar - Франция, регистрирано в RCS на Pau под номер 423 296 250.


 

Пиер ФЛИ САНТ МАРИ е директор на изданието.


 

Настаняване

Сайтът се хоства от IKOMOBI, опростено акционерно дружество с капитал от 178 850 евро, регистрирано в RCS на LILLE под номер 514 418 748 и чийто централен офис се намира на 340 Avenue de la Marne, Immeuble Europe Tertiaire, 59700 MARCQ -EN-BAROEUL. 


 

Обект

Целта на този сайт е да представи LIDEA, резултатът от сливането на дейностите на компаниите EURALIS SEMENCES и ECS (по-рано CAUSSADE SEMENCES GROUP), специализирани в областта на многовидови семена (царевица, слънчоглед, рапица, сорго, соя, сламени зърнени храни, фуражи и растения за обслужване) и свързаните с тях професии: изследвания, производство, преработка и маркетинг.


 

Съдържание

Текстовете и медиите, илюстриращи публикуваните статии, са проверени и написани с искреност. Отзивите на клиенти и казусите бяха представени на заинтересованите клиентски компании и лица преди публикуването им.


 

Наличните текстове на сайта са написани от служителите или асоциирани мениджъри на компания EURALIS SEMENCES, CAUSSADE SEMENCES или ECS. Ако обаче някаква информация изглежда неточна или съдържа печатна грешка, можете да я съобщите на администратора на сайта.


 

EURALIS SEMENCES не може да носи отговорност за наличие на неточна информация или каквито и да са типографски грешки, свързани със съдържанието на този сайт. По същия начин, ако някои части или функции на сайта не работят правилно или са недостъпни поради технически проблеми или друга външна причина, EURALIS SEMENCES не може да носи отговорност.


 

Наличните на сайта изображения, видеоклипове и иконография включват снимки, екранни снимки и илюстрации. В зависимост от правата на интелектуална собственост на трети страни, изображенията са изключителна собственост на EURALIS SEMENCES.


 

Използването на една или повече части от това съдържание е предмет на предварителното съгласие на EURALIS SEMENCES и трябва да бъде предмет на искане до администратора на сайта: seed.marketing@lidea-seeds.com.


 

Права на интелектуална собственост

Този сайт е собственост на EURALIS SEMENCES, който е автор по смисъла на членове L. 111.1 и сл. от Кодекса на интелектуалната собственост. Фотографиите, текстовете, лозунгите, рисунките, изображенията, анимираните последователности със или без звук, както и всички произведения, интегрирани в сайта, са собственост на EURALIS SEMENCES или на трети страни, упълномощили компанията да ги използва.


 

Възпроизвеждането на хартия или компютър на сайта LIDEA е разрешено, при условие че то е строго запазено за лична употреба, като се изключва всякаква употреба за рекламни, търговски и/или информационни цели, и ако е в съответствие с разпоредбите на член L122-5 от Кодекса на интелектуалната собственост.


 

С изключение на горните разпоредби, всяко възпроизвеждане, представяне, използване или модификация, по какъвто и да е начин и на какъвто и да е носител, на целия или на част от сайта, на цялото или на част от съдържанието, което го съставя, без да е получено предварително разрешение от EURALIS SEMENCES, е строго забранено и представлява нарушението фалшифициране.


 

Хипервръзки

Създаването на хипервръзка към сайта www.lidea-seeds.com изисква предварително писмено разрешение от EURALIS SEMENCES. Всяка молба трябва да бъде адресирана до администратора на сайта: seed.marketing@lidea-seeds.com.


 

LEURALIS SEMENCES не може при никакви обстоятелства да носи отговорност за предоставянето на сайтове, които са обект на хипервръзка от сайта www.lidea-seeds.com и не може да носи никаква отговорност за съдържанието, продуктите, услугите и т.н. налични на или от тези сайтове.

 

 


 

ПОЛИТИКА ЗА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ


 

EURALIS SEMENCES се задължава да гарантира, че събирането и обработката на Вашите данни от сайта www.lidea-seeds.com, отговаря на Закон № 78-17 от 6 януари 1978 г. относно информационните технологии, файловете и свободите и Регламент (ЕС) № 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица при обработката на лични данни и относно свободното движение на тези данни и отмяната на Директива 95/46/ЕО.


 

EURALIS SEMENCES отговаря за обработката на данните, събрани на уебсайта www.lidea-seeds.com.


 

Тази политика за защита на личните данни определя практиките на EURALIS SEMENCES по отношение защитата на Вашите лични данни, които могат да бъдат събрани на нейния уебсайт.


 

За да се възползвате от услугите, предлагани по време на Вашата навигация в сайта LIDEA, има вероятност да предоставите определено количество лични данни. 


 

Какво представляват личните данни? 

Личните данни са всяка информация, свързана с физическо лице, позволяваща то да бъде идентифицирано пряко или непряко. 

 

Идентификацията на физическо лице може да се извърши чрез фамилно име, собствено име, снимка, видеоклип, звуков запис на гласа, номер на социално осигуряване, номер на служител, телефонен номер и др.


 

Фирмените данни (пощенски адрес, телефонен номер на централата или общ имейл за връзка „compagnie1@email.fr“) по принцип не са лични данни.


 

Как събираме Вашите лични данни? 

Вашите лични данни се събират по законен, честен и прозрачен начин, когато се свържете с нас чрез нашия формуляр за събиране на информация.


 

Защо обработваме Вашите лични данни? 

EURALIS SEMENCES обработва Вашите лични данни за конкретни, изрични и законни цели.


 

Тези цели са изброени в таблицата по-долу и имат правно основание: 

Цел на обработката

Правно основание

Управление на информационни заявки

Съгласие

Управление на заявки, свързани с правата на субектите на данни

Спазване на законово задължение

Извършване на статистически анализи

Съгласие

Управление на достъпа и използването на сайта

Легитимен интерес 

Проверка и потвърждаване на Вашите данни

Легитимен интерес

Оптимизиране на вътрешната организация и работата на сайта

Легитимен интерес

Борба с измами, непозволено използване, вируси и друг зловреден софтуер

Легитимен интерес

Управление на връзката на сайта с потребителите

Легитимен интерес 

Какви лични данни обработваме? 

EURALIS SEMENCES се задължава да събира само данните, строго необходими за постигане на преследваните цели.

EURALIS СЕМЕНА събира и обработва следните категории лични данни: 


 

Идентификационни данни: фамилно име, собствено име, имейл адрес


 

Какъв е периодът на съхранение на Вашите лични данни?

EURALIS SEMENCES съхранява Вашите данни само за времето, необходимо за постигане на целта, за която обработваме тези данни.


 

Категория данни

Продължителност на разговора

Идентификационни данни 

1 г. 

Кои са получателите на Вашите данни? 

Получателите на всички или част от тези данни са:

Заинтересованите агенти от следните отдели: ИТ отдел, отдел маркетинг, отдел комуникации, оперативен отдел и/или отдел продажби на EURALIS SEMENCES, CAUSSADE SEMENCES и ECS

IKOMOBI

Подизпълнителите или филиалите на EURALIS SEMENCES, CAUSSADE SEMENCES и ECS, чиито достъп до данни би бил необходим за изпълнението на поверените им дейности 

Каква сигурност гарантираме? 

EURALIS SEMENCES прилага подходящи технически и организационни мерки за запазване сигурността и поверителността на личните данни на потребителя. 

 

Тези мерки имат за цел да защитят Вашите лични данни срещу неоторизиран достъп, използване, изменение или разкриване.


 

Какви са Вашите права? 

Имате право на информация, достъп, коригиране, изтриване, ограничаване и преносимост на Вашите лични данни. 

 

За да получите повече информация за съдържанието на Вашите права, Ви съветваме да прочетете раздела на CNIL, определен за тази цел -> https://www.cnil.fr/fr/les-droits-pour-maitriser-vos-donnees-personnelles.

Също така имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни по законна причина.

 

Когато обработката на Вашите данни се основава на съгласие, Вие имате възможност да ги оттеглите по всяко време, без обосновка.

 

Тези права могат да се упражняват:


 

чрез попълване на този онлайн формуляр

чрез имейл: privacy@lidea-seeds.com

чрез изпращане на писмо до пощенския адрес:

Euralis Semences SAS - длъжностно лице по защита на данните

Domaine de Sandreau

31700 Mondonville - Франция

Всички искания ще бъдат разгледани възможно най-скоро и в съответствие с приложимото законодателство. За тази цел EURALIS SEMENCES може да Ви поиска доказателство за самоличност. За да Ви помогнем със заявката, можете да се консултирате с генератора на пощата, предлаган от CNIL на следния адрес: https://www.cnil.fr/fr/modeles/courrier


 

Ако смятате, че обработването на личните Ви данни нарушава Вашите права, имате възможност да подадете жалба до Националната комисия за изчисления и свободи на следния адрес:

CNIL

3 Place de Fontenoy 

75334 PARIS CEDEX 07

Телефон.: 01 53 73 22 22

www.cnil.fr 

EURALIS SEMENCES може редовно да променя тази политика за защита на личните данни. 


 

В този случай ще бъдете информирани за всички съществени промени чрез съобщение на уебсайта, което Ви приканва да се консултирате с актуализираната политика, както и чрез всякакви други подходящи средства.


 

Последна промяна: 01/06/2021


 

 
 

ПОЛИТИКА, СВЪРЗАНА С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БИСКВИТКИ


 

Когато разглеждате сайта LIDEA, бисквитките могат да бъдат записани на Вашия компютър, мобилен телефон или таблет. Някои части или функции на сайта може да не са достъпни без приемането от страна на потребителя на бисквитките.


 

Какво представлява бисквитката? 

Бисквитката е текстов файл, който може да бъде запазен в специално пространство на твърдия диск на Вашия терминал, когато се консултирате с онлайн услуга, използваща софтуера на Вашия браузър.


 

Бисквитките позволяват на даден уебсайт да Ви разпознава, да Ви държи в системата, да помни Вашите предпочитания и по този начин Ви предоставя допълнителна услуга: подобряване на комфорта Ви при сърфиране, осигуряване на връзката Ви или адаптиране на съдържанието на страницата към Вашите области на интерес.


 

За какво се използват бисквитките от EURALIS SEMENCES? 

На практика използваме бисквитки за следните цели:


 

Строго необходими бисквитки 

Те са необходими за правилното функциониране на уебсайта и не могат да бъдат деактивирани. Те са определени, за да отговорят на насъщните нужди от услуги. Тези бисквитки не съхраняват никаква лична информация.


 

Бисквитки за изследване на аудиторията

Този уебсайт използва Google Analytics, услуга за изследване и анализ на аудиторията, предлагана от Google Inc. Тези бисквитки се използват за установяване на статистически данни за трафика и за откриване на проблеми с навигацията с цел наблюдение и подобряване качеството на услугите.

Имате възможност да откажете инсталирането им на Вашия терминал чрез банера „Приемам/отказвам бисквитки“.


 

Бисквитки на трети страни

Бутоните за споделяне Ви позволяват да споделяте съдържание на уебсайта в социалните мрежи www.lidea-seeds.com с други потребители на тези мрежи. Когато използвате тези бутони за споделяне, на Вашето устройство може да бъдат инсталирани бисквитки на трети страни.


 

Докато разглеждате уебсайта www.lidea-seeds.com или на всеки друг сайт може да Ви бъде предложена реклама въз основа на навиците Ви за сърфиране и Вашите области на интерес. Използваме бисквитки и технологии за проследяване, за да показваме тази реклама на нашия уебсайт, както и на сайтовете на нашите партньори и социални медии.


 

EURALIS SEMENCES няма контрол, управление или отговорност върху тези бисквитки и използването на данни, събрани чрез тях, доколкото те идват от сайтове на трети страни.


 

За да разберете целите на използването на информацията за сърфиране, която те могат да съберат с помощта на тези бутони и модули, Ви съветваме да се консултирате с политиките за поверителност, специфични за всеки от тези сайтове: 

За Facebook:

https://fr-fr.facebook.com/policy.php


 

За Twitter:

https://help.twitter.com/fr/safety-and-security/twitter-do-not-track


 

За LinkedIn:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy


 

Какъв е периодът за съхранение на бисквитките?

В съответствие с разпоредбите на Националната комисия за изчисления и свободи (CNIL), бисквитките, запазени на Вашия терминал, имат период на съхранение, ограничен до тринадесет (13) месеца.


 

В края на този период ще е необходимо Вашето съгласие за записване на нови бисквитки на Вашето устройство.


 

Как можете да управлявате бисквитките?

За да разберете как да конфигурирате и модифицирате предпочитанията си за бисквитки, можете да се консултирате с менюто за помощ на Вашия браузър:


 

За Internet Explorer:

http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies


 

За Safari:

http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/3.0/fr/9277.html


 

За Chrome:

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647


 

За Firefox:

http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies


 

За Opera:

http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html


 

Ако използвате браузър, различен от изброените по-горе, Ви препоръчваме да търсите в Google, използвайки термини като „управление на бисквитки“, последвани от името на браузъра.


 

В случай на затруднение Ви каним да се консултирате с раздела „Бисквитки: инструментите за тяхното управление“ от CNIL: https://www.cnil.fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser/#5554


 

Там ще намерите допълнителна полезна информация за бисквитките и как да ги блокирате в зависимост от вида на използвания браузър.


 

Ако отхвърлите или изтриете бисквитки, характеристиките и свързаните с тях функции на уебсайта може да не са налични и обичайната му работа може да бъде нарушена.


 

За по-добро познаване и контрол на бисквитките като цяло Ви каним да се консултирате със сайта Youronlinechoices на следния адрес:

https://www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses-cookies/