facebook pixel 1

Политика за конфиденциалност

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

LIDEA FRANCE, като собственик на сайта LIDEA и като администратор на данни, се ангажира да гарантира защитата, поверителността и сигурността на личните данни на своите клиенти, партньори и служители, както и да зачита неприкосновеността на личния им живот. 

Настоящата политика Ви информира за начина, по който LIDEA FRANCE, нейните подизпълнители и евентуалните ѝ партньори обработват Вашите лични данни. 

Настоящата политика се отнася по-специално за нашите клиенти, потенциални клиенти, доставчици, партньори, посетители на нашия уебсайт и кандидати (при набиране на персонал).

Как и защо LIDEA FRANCE обработва Вашите данни?

LIDEA FRANCE обработва Вашите лични данни за конкретни, изрични и законни цели.

Тези цели са изброени в таблицата по-долу и имат правно основание:


Вашите данни се съхраняват за времето, необходимо за изпълнение на горепосочените цели. В случай на обработване, свързано с изпълнението на договора, данните могат да се съхраняват най-много три години след края на взаимоотношенията. LIDEA FRANCE също така обработва Вашите данни, за да изпълни своите законови или регулаторни задължения. Вашите данни могат да бъдат съхранявани за времето, което е необходимо, за да може LIDEA FRANCE да изпълни своите законови задължения.

Бисквитки 

Използваме „бисквитките“, необходими за функционирането на нашия уебсайт, а може да използваме и незадължителни „бисквитки“ (измерване на аудиторията, персонализиране на съдържанието и др.). За да научите повече за бисквитките, които използваме, моля, вижте нашата политика за бисквитките.

Какви данни се обработват?

В зависимост от случая LIDEA FRANCE обработва Вашите лични данни, събрани директно от Вас или произтичащи от използването на продуктите. LIDEA FRANCE може също така да получи данни, които са събрани от Вас от трета страна. LIDEA FRANCE ще обработва данни или категория данни само ако това е строго необходимо за целта, за която са събрани. 

LIDEA FRANCE обработва следните категории данни:

  • идентификационни данни;
  • информация, свързана с професионалния живо;
  • продукти и услуги, които притежавате или използвате, история на поръчките, инциденти при доставка, оплаквания;
  • данни за свързване, използване на нашите уеб услуги и данни за взаимодействие;
  • обработка на бисквитки;
  • абонамент за бюлетини, събития;
  • участие в проучвания.

Кои са получателите на Вашите данни?

Събраните данни са предназначени за дружествата, участващи в създаването и разработването на LIDEA. 

Те могат да бъдат обработвани и от упълномощени доставчици на услуги: за доставка на стоки, предоставяне на поръчани услуги, хостинг на данни, ИТ поддръжка, доставчици на услуги за събиране на задължения, консултации и т.н., които използваме за целите на предоставянето на нашите услуги и за маркетингови цели;

И накрая, обработените данни могат да бъдат предадени на компетентните органи по тяхно искане в контекста на съдебни производства, в контекста на правни разследвания и искания за предоставяне на информация от страна на органите или с цел спазване на други правни задължения.

Обработват ли се данните Ви извън ЕС?

Събраните данни могат да бъдат обработвани извън Европейския съюз. В този случай LIDEA FRANCE предприема необходимите мерки със своите подизпълнители и партньори, за да гарантира адекватно ниво на защита на Вашите данни в пълно съответствие с приложимите разпоредби.

Какви са Вашите права?

Имате право на достъп, коригиране и изтриване на данните, които се отнасят до Вас. Можете да поискате преносимост на данните си. Имате също така право да възразите срещу извършеното обработване или да поискате неговото ограничаване. 

Как да упражнявате правата си?

Можете да упражните правата си по всяко време и да се свържете с длъжностното лице, отговарящо за защитата на данните на LIDEA FRANCE на адрес privacy@lidea-seeds.com. Възможно е да бъдете помолени да предоставите фотокопие на документ за самоличност с цел идентификация. Отговор ще Ви бъде изпратен в рамките на един месец от получаването на искането Ви. 

Ако обменът Ви с LIDEA FRANCE не е бил задоволителен, имате възможност да подадете жалба до надзорния орган, който отговаря за спазването на задълженията по отношение на личните данни.

Как са защитени данните Ви?

LIDEA FRANCE гарантира, че Вашите данни се обработват при пълна сигурност и поверителност, включително когато определени операции се извършват от подизпълнители.

За тази цел са въведени подходящи технически и организационни мерки, за да се предотврати загубата, злоупотребата, промяната и изтриването на Вашите лични данни. Тези мерки се адаптират в зависимост от степента на чувствителност на обработваните данни и степента на риска, свързан с обработката или нейното изпълнение.

Промени в политиката за защита на данните

Настоящата политика за защита на данните може да бъде променяна. Последна актуализация на 12.07.2021 г.