facebook pixel 1

LIDEA предлага стабилна генетика, гарантираща високи добиви

26 август 2021

Kомпанията показа
изпитани технологии при царевица,слънчоглед и сорго.

Високи добиви при ца­ревица и слънчоглед – това обещава генетика­та при пролетните култури на LIDEA България, пред­ставена на мащабна де­монстрационна платфор­ма край добричкото село Паскалево. Домакин на перфектно изведеното оп­итно поле беше Живко Ва­силев от фирма БИО ООД.

 LIDEA – многообещаващ нов бранд в семенарския сегмент

Както по-рано вече ви запознахме, LIDEA обе­дини най-доброто от гене­тиката и най-успешните технологии на две добре познати имена – Caussade semences и Euralis semences, които излязоха на пазара за семена с нов бранд.

 „LIDEA вече е сред 10-те най-големи световни ком­пании в областта на произ­водството и дистрибуцията на семена. Нашата мисия както в България, така и на всички пазари е да създа­ваме и предоставяме пер­сонализирани решения за многовидови семена, които да генерират стойност за земеделците през цялата година. Новото име е под­крепено от богатия опит на двете компании със сери­озни инвестиции в облас­тта на развойната дейност, иновациите и маркетинга“, заяви Мартин Величков, мениджър на компания­та за България, Сърбия и Гърция.

Портфолиото на компа­нията включва сортове и хибриди царевица, слънчо­глед, житни култури, сорго, рапица, соя, покривни, бо­бови и фуражни култури. Продуктите са подкрепени с услуги за увеличаване на добивите. Амбицията на LIDEA е да заеме водещи позиции при всяка една от основните култури.

 Компанията може да предложи различни реше­ния през идващите пред­извикателни години. В това е убеден търговският ме­ниджър Димитър Дойчев. „Радвам се, че съм част от може би най-динамич­но развиващата се компа­ния на пазара. През 2030 г. трябва да има по-малко синтетични пестициди, 50% по-малко синтетични торове и това означава, че всички трябва да търсим нови решения“, подчерта мениджърът.

„При слънчогледа имаме хибриди във всич­ки технологии – като за­почнем с конвенционал­ната, Clearfield, Clearfield Plus и Express устойчиви продукти. Освен това зе­меделските стопани мо­гат да избират линолови и високоолеинови слънчо­гледи“, обобщи Цветоми­ра Янулова, регионален представител на LIDEA за Стара Загора и Сливен. Тя акцентира върху едно пре­димство на хибридите на LIDEA – тяхната устойчи­вост на синя китка. „Това е отличителна черта на нови­те хибриди, тъй като пара­зитът е сериозен проблем навсякъде. Имаме богато портфолио, за да стигнем до всеки земеделец и да отговорим на неговите из­исквания“, допълни Цвето­мира Янулова.

 Селекционери работят в посока извеждането на по-добри хибриди с устой­чивост на синя китка – от следващия стопански се­зон земеделските произ­водители ще могат да раз­читат на още по-прецизна продуктова листа. „Имаме два нови раздела, които ще влязат от следващата го­дина в нашето портфолио, поясни Мариян Михайлов, търговски представител за Добрич и Силистра на LIDEA. – OR master premium – това е най-висо­ко ниво на толерантност на синя китка от раса G+ на­горе. Тук са хибридите „Ар­жентик“ и „Джурасик“, ще има още едно ново пред­ложение, което в момента е под номер, но в каталога ще бъде с името си от след­ващия сезон. Втората група е OR master essential и включва хибриди с устой­чивост до старата раса G.“ Специалистът допълни, че в Североизточна България едни от най-търсените са хибридите „Джанис“, „Оаз­ис“, „Артемис“ – средно­ранни клиърфийлд плюс хибриди. На този етап оч­акванията от слънчогледа са 400 – 420 кг/дка.

LIDEA С 4 РАЗЛИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ В ЦАРЕВИЦА

Първата е Tropical Dent. „Селекционерите са изве­ли нова група хибриди от европейския флинт – стък­ловидна царевица и аме­риканския дент – конски зъб. При тази група имаме по-добри показатели за добив и по-висока сухоу­стойчивост и устойчивост на различни болести и метеорологични условия“, разясни Мариян Михайлов. Втората технология е Roots power, насочена основно към развитието на мощ­на коренова система, като целта е максимално усво­яване на наличната влага. Третата технология е Hi Corn – два хибрида с бли­зък цъфтеж и ранозрелост, които дават по-голяма си­гурност за земеделските стопани, по време на кри­тичния за културата пери­од на цъфтеж и опрашва­не. Четвъртата технология е насочена към производ­ство на силаж, добре по­знатата Duo Silo и предлага комбинация от хибриди – един с по-бързо разграж­дане на скорбялата и един с по-бавно, с цел по-добро усвояване от животните.

LIDEA ПРЕДЛАГА БОГАТ ИЗБОР ХИБРИДИ СОРГО

LIDEA излиза на па­зара с 5 хибрида сор­го за зърно, 2 хибрида за силаж и 1 хибрид за биомаса. Атрактивната култура е особено актуал­на заради засушаването през последните години, тъй като нейна отличител­на черта е устойчивостта на суша. „В портфолиото както в България, така и в Европа нашите топпроду­кти са „Шамал“, „Фьон“ и „Ализе“. Отличават се със сухоустойчивост и ниски изисквания към почвени условия, влага, торене и борба с болести и непри­ятели. Имаме предложе­ния и при сорго за силаж и биомаса – Биомас и BMR“, представи портфолиото Атанас Парушев, техниче­ски представител за Източ­на България. Той подчерта, че културата сорго е един много добър заместител на царевицата.Това е култура, която изисква по-малки ко­личества влага в почвата и много по-малко тор.

Смело можем да твър­дим, че при една нормал­на година добивите могат да достигнат до 900 кг/дка. Това е напълно нормално за Западна Европа“, изтък­на още Атанас Парушев.