facebook pixel 1

Lidea предлага царевични хибриди със стабилни характеристики

27 август 2021

lidea

На демонстрационното поле в с. Вълчитрън, Плевенско, земеделци от Централна Северна и Северозападна България се запознаха в реални условия със селекцията на Lidea при културата царевица. Всички бяха впечатлени от доброто състояние на хибридите, въпреки екстрeмно високите температури в края на юли. Екипът на Lidea е подбрал най-добрите от над 500-те царевични хибрида, с които разполага обединената компания между Еуралис и Косад Семанс. В годините, когато са били самостоятелни, и двете компании са разработили уникални технологични линии, които Lidea вече предлага съвместно. Специалистите на компанията бяха направили прецизен подбор и в демонстрационното поле във Вълчитрън бяха засети само тези хибриди, които си заслужава да бъдат видени от земеделците и да се отглеждат в България. Царевичните хибриди бяха представени на земеделците от Дилян Савов – регионален търговски мениджър на Lidea за Западна България.

ВАЛЕЖИТЕ СА БИЛИ НЕРАВНОМЕРНО РАЗПРЕДЕЛЕНИ ВЪВ ВРЕМЕТО

Най-напред специалистът даде кратка информация за история на полето. Тъй като метеорологичните условия не са позволявали влизане в полето, сеитбата е била малко закъсняла – в края на април т.г. От сеитбата до края на юли, когато се състоя презентацията на полето, бяха паднали 300 литра дъжд, но това количество не е било равномерно разпределено. Валежите са престанали в края на юни и в момента на презентацията от месец и 10 дни не бе валял дъжд, т.е. след големите количества дъжд бяха последвали засушаване и високи температури. Дилян Савов поясни, че екипът на Lidea е искал да покаже какво се случва с хибридите на компанията в тези условия. Земеделската аудитория бе впечатлена от факта, че въпреки високите температури опрашването е било много добро и кочаните бяха озърнени до върха. Lidea предлага ценни технологични линии TROPICAL DENT – ХИБРИДИ С ВИСОКА СУХОУСТОЙЧИВОСТ Предвид настъпващите промени в климата, от 2013 година Еуралис семена, която понастоящем е част от Lidea, е разработвала царевични хибриди от познатата у нас линия Tropical Dent. Това са хибриди царевица, които са по-сухоустойчиви, подходящи за отглеждане при по-екстремни климатични ситуации. „Трудно е да се говори за сухоустойчива царевица, но това са хибриди, които до голяма степен запазват продуктивността си при засушаване и не дават голям дисбаланс в добива“, подчерта достойнствата на селекцията от тази линия Дилян Савов.

ROOTS POWER – ГАРАНЦИЯ ЗА СТАБИЛНОСТ НА ДОБИВА

Другата технологична линия на Lidea, наследена от Еуралис в сегмента царевица, включва т. нар. хибриди Roots Power. Селекцията при тези хибриди е целяла да създаде по-голяма и по-дълбока коренова система, с повече странични корени, за по-голяма устойчивост на суша и усвояване на наличната влага. Това е гаранция за стабилност на добива.

 DUO SILO – ПО-ДО­БРО УСВОЯВАНЕ НА ХРАНИТЕЛНИТЕ ВЕЩЕСТВА ОТ ЖИ­ВОТНИТЕ

Продуктовата линия на Lidea Duo Silo е разрабо­тена и внедрена по-рано от Косад Семанс. Предмет на селекцията тук са хибриди за силаж. Тази линия е ком­бинация от два различни хибрида царевица, които се сеят едновременно. Едини­ят е с бързо разграждане на скорбялата, а другият – с бавно. С това съчетание се постига по-добро усвояване на хранителните вещества от животните и повишаване на млеконадоя. И още нещо важно за хибридите от Duo Silo – те подчертано подо­бряват здравния статус на животните.

HI CORN – ОПРАШВА­НЕ ДОРИ ПРИ ТРУД­НИ УСЛОВИЯ

Другата технологична ли­ния на Lidea, наследена от Косад Семанс, е Hi Corn. Тя е предназначена за царевични хибриди за добив на зърно. В тази линия също има два хибрида, с близка вегета­ция,които се сеят едновре­менно със сеялката. Комби­нациите се предлага в две групи по ранозрелост - 350 и 450 по ФАО. Технологията е създадена специално за условия като тазгодишните: продължително засушаване­то в периода на опрашване­то. При комбинацията от раз­личните по зрелост хибриди, първо изметлява единият, който се опрашва за 5 – 8 дни. На 5-ия – 6-ия ден из­метлява и вторият хибрид и тогава опрашването се удъл­жава до около две седмици. „Затова миналата година при подобни екстремни условия имахме резултати с 400 кг/ дка повече от Hi Corn в срав­нение с други хибриди, кога­то са на едно и също поле“, подчерта специалистът. При нормална година тези хибри­ди дават нормален добив.

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗБОР НА ХИБРИДИ ОТ РАЗЛИЧНИ ГРУПИ ПО ФАО

Освен четирите техно­логични линии, представе­ни от Lidea във Вълчитрън, земеделците видяха в де­монстрационните парцели и хибриди от всички гру­пи по ФАО. Присъстваха хибриди от най-ранните – 200 по ФАО, до 300, 400 и най-късните, които се използват предимно за си­лаж, но могат да се отглеж­дат и за зърно.

В средноранната група топхибриди на Lidea са ЕС Метод 380 по ФАО и ЕС Фаради 340 по ФАО. Спе­циално внимание заслу­жава хибридът CS Григри, който е 280 по ФАО, но не отстъпва по добив от хи­бридите от средноранната до към среднокъсната гру­па, предпочитани от земе­делците. Но Григри е много подходящ вариант за втора култура за рано освободе­ни полета от ечемик или рапица, препоръча на зе­меделците Дилян Савов. В средноранната група бяха представена още хибриди­те EC Хармониум ФАО 380 и CS Топкапи ФАО 390, от среднокъсните – CS Keр­си ФАО 420 и ЕС Керала 420 по ФАО, а от късните – Берлиоз ФАО 530 и др. Екс­пертът на Lidea посочи ха­рактерните особености на всеки хибрид и аргументи­рано обоснова препоръки­те за неговото отглеждане.

От всичко, което видяха и чуха земеделците при ца­ревицата във Вълчитрън, разбраха, че с хибрите на Lidea производството им може да бъде успешно, дори при трудни климатич­ни условия.