facebook pixel 1

Компанията предлага богато и разнообразно портфолио в слънчоглед за 2022 година

26 август 2021

LIDEA ПРАВИ ИЗБОРЪТ ВСЕ ПО-ЛЕСЕН

В края на юли, под паре­щите лъчи на слънце­то, на полето в землището на с. Вълчитрън, Плевен­ско, Lidea – компания­та, обединяваща Euralis semences и Caussade semences, представи в реални условия най-до­брите си хибриди от царе­вица, слънчоглед и сорго. За събитието подробно ви информирахме в предиш­ния брой на вестника.

В демонстрационните парцели експертите на Lidea показаха на свои­те клиенти високия по­тенциал на хибридите на компанията в последните етапи от развитието на растенията. Предвид жар­кото слънце и екстремно високите температури – още преди 10 часа термо­метърът показваше 35°С, екипът на фирмата беше направил перфектна ор­ганизация с щадящи за участниците условия. Със забележителна експеди­тивност гостите на съби­тието, разделени на гру­пи, получиха максимална по обем информация за хибридите пролетници от портфолиото на компани­ята за 2022 година. Пре­зентация на слънчогле­довите хибриди направи СТАНОЙ МИХОВ – про­дуктов и технически мени­джър в Lidea.

КРАТКА ИСТОРИЯ НА ПОЛЕТО, ПРЕД­СТАВЕНА ОТ ЕКС­ПЕРТА

Слънчогледът е засят на 16 април т.г. при леко завишена сеитбена нор­ма – 6800 семена/дка, предвид студеното време. Въпреки това семената са поникнали почти на 100%. Поради по-високата гъс­тота растенията в парце­лите са малко по-високи. През вегетацията – от април до края на юли, са паднали около 300 л/м2 дъжд, които не са били равномерно разпределе­ни. Технологията на от­глеждане е стандартна, изцяло поверена на зе­меделския производител Георги Таров, на чието поле са реализирани де­монстративните парцели. Торенето е направено по време на сеитбата, ведна­га след която е приложен почвен хербицид. Вегета­ционно третиране срещу плевели не се е наложи­ло.

ПЪЛНА ГАМА ОТ СЛЪНЧОГЛЕДОВИ ХИБРИДИ НА LIDEA

Lidea предлага на бъл­гарския пазар слънчогле­дови хибриди от всички групи зрелост – от ранни, средноранни до средно­късни хибриди. Най-много са хибридите в средно­ранната група, предвид условията в България тя е и най-търсена.

Фирма Lidea непрекъс­нато подобрява слънчо­гледовите хибриди, като се старае да развива високопродуктивна гене­тика, устойчива на нега­тивни въздействия от раз­личен характер. Една от най-важните технологии, които фирмата разработ­ва, е устойчивостта срещу синята китка, съществе­на за нашите географски ширини. В България този паразит е доста разпрос­транен и в повечето слу­чаи е водещ критерий при избора на слънчогледов хибрид. Това мотивира Lidea през тази година да разработи нова класи­фикация за устойчивост на хибридите, които ще предлага към синя китка.

LIDEA С НОВА КЛАСИФИКАЦИЯ ЗА СИНЯ КИТКА

Новата класификация на слънчогледовите хи­бриди за устойчивоста им на синя китка са OR MASTER ESSENTIAL и OR MASTER PREMIUM.

Ето какво означават двата етикета:

OR MASTER ESSENTIAL на Lidea включ­ва хибриди със средна, до­бра и много добра устой­чивост на синя китка. Те са подходящи за отглеж­дане в полета със средна зараза от паразита.

OR MASTER PREMIUM включва слън­чогледи, които са с много добра и отлична защита срещу синя китка. Те мо­гат да се отглеждат в по­лета със силна зараза от паразита, вкл. и там, къ­дето има агресивни раси.

Следващите генетични направления, в които Lidea работи, са толерантност на слънчогледа към основ­ните заболявания – фома, склеротиния, мана. В след­ващите години компанията ще има класификация на културата и за устойчи­вост на мана, която през последните години се пре­връща в сериозен проблем у нас. Стремежът и стара­нието на екипа на фирмата е да подобрява и да класи­фицира слънчогледовите хибриди така, че да улесни избора на земеделските производители.

ХИБРИДИ ОТ ВСИЧ­КИ СЪЩЕСТВУВАЩИ ДО МОМЕНТА ТЕХНОЛОГИИ

В демонстрационните парцели на Lidea присъст­ваха и предвидените за Портфолио 2022 слънчо­гледови хибриди от всички съществуващи до момента технологии – конвенцио­нални, Express, Clearfield и Clearfield Plus.

В технологията Clearfield компанията предлага два хибрида от средноранна­та група – EC Терамис CL и CS Клериа CL. Терамис е добре познат, а Клерия е нова генетика, която се предлага за първа годи­на на пазара. Хибридът е включен в портфолиото на Lidea за следващата годи­на, тъй като в досегашните изпитвания е показал мно­го добри резултати и висок добив.

В демонстрационните парцели преобладаваха хибридите слънчоглед на Lidea в Clearfield Plus тех­нологията. Те са в групата на ранните и средноранни хибриди. Новите предло­жения са ЕС Белфис CLP, EC Антемис CLP, ЕС Агра­рис CLP и най-новото – ЕС Оазис CLP. ЕС Оазис CLP е изпитван на демополе­та у нас вече три години и според специалистите на компанията се предста­вя отлично с много добра устойчивост към болести. На този етап от развитие на слънчогледа – налива­не на питата, показва до­бра устойчивост на фома и склеротиния.

От Express технологията Lidea предлага 4 хибрида. Най-новото предложение на компанията тук е ранният хибрид ESH99538. Цъфти средно рано и узрява рано.

В портфолиото на Lidea влизат и олеинови слън­чогледи, интересът към които през последните години нарасна значи­телно. В тази технология компанията предлага два олеинови слънчогледа – EC Джурасик SU HO и EC Аржентик SU HO. Две са предложенията в олеинов слънчоглед и в Clearfield Plus технологията – позна­тият досега EC Електрик CLP HO и новият хибрид в този сегмент EC Eмерик CLP HO.