facebook pixel 1
ЕС АРМОНИКА SU
  • ВИСОК ПОТЕНЦИАЛ ЗА ДОБИВ
  • ПОДХОДЯЩ ЗА ИНТЕНЗИВНО И ЕКСТЕНЗИВНО ОТГЛЕЖДАНЕ
  • МНОГО ДОБЪР ФИТОСАНИТАРЕН ПРОФИЛ
  • ПОДОБРЕНА ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ МАНА