kalkulati

Силни страни:

  • РЕГУЛЯРЕН ХИБРИД С ВИСОК ПОТЕНЦИАЛ В РАЗЛИЧНИ ТИПОВЕ ПОЧВИ
  • МНОГО ДОБРА АДАПТИВНОСТ
  • МНОГО ДОБЪР ФИТОСАНИТАРЕН ПРОФИЛ